AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ANCAK MEZUN OLAMAYAN LİSANS VE ÖNLİSAN ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYGULAMA ESASLARITüm Duyurular
13
EYL

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ANCAK MEZUN OLAMAYAN
LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYGULAMA ESASLARI
(12.04.2018/02-14 gün ve sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir.)
 
Bu esaslar, 2547 sayılı yasanın 44. maddesi ve YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Madde-1) Azami öğrenim süresi, Lisans öğrencileri için yedi (7), Önlisans öğrencileri için dört (4) yıldır. (04.09.2018 gün ve 2018/06-05 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
 
Madde-2) Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencilerin ek sınav haklarından yararlandırılmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir. (04.09.2018 gün ve 2018/06-05 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)
 
Madde-3) Madde 2 kapsamı dışında kalan ve azami öğrenim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerine, azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılın sonunda kullanmak üzere, FF, FD, DD notu olan tüm dersler için toplam iki ek sınav hakkı verilir. Hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan (F0) dersler için ek sınav hakkı verilmez ve bu statüdeki dersler aşağıda belirtilen ek süreler içerisinde alınması gerekir. Öğrenciler, ek sınav haklarını mezuniyet sınavını takiben ilan edilecek tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adları altında kullanacaklardır. Ek sınav hakkı kullanılan derslerden başarılı sayılabilmek için dersin harf notunun en az CC (2.0) olması gereklidir. Ek sınav hakları sonunda mezuniyet için 6 veya daha fazla dersi kalanların Üniversite ile ilişiği kesilir. (04.09.2018 gün ve 2018/06-05 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
 
Madde-4) Ek sınav haklarını kullanmadan, mezuniyet için hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan dersler dahil olmak üzere en fazla beş veya en az iki dersi kalan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre verilir.
 
Madde-5) Ek sınav haklarını kullanarak, mezuniyet için hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan dersler dahil olmak üzere en fazla beş veya en az iki dersi kalan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre verilir.
 
Madde-6) Ek süre verilen öğrenciler, açılacak derslere kayıt yaptırarak, akademik takvimde yer alan tarihlerde yarıyıl sonu, bütünleme veya mezuniyet sınavlarına (mezuniyet sınavına girme şartını sağlamaları halinde) gireceklerdir. Bu derslerden sadece uygulama, laboratuvar, proje, stüdyo, atölye, eskiz, tasarım, arazi, seminer, bitirme çalışması vb. nitelikteki dersler ile daha önce hiç alınmamış veya devamsız olunan derslere devam zorunluluğu vardır. Bu derslerin başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucuna göre yapılır.
 
Madde-7) Ek süre verilen öğrenciler, sınav haklarını kullandıkları yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanabilirler. http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?E
 
Madde-8) Ek süreler sonunda mezuniyet için 1’den fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 
Madde-9) Azami öğrenim sonunda veya ek sınav hakları sonunda veya ek süreler sonunda mezuniyet için 1 (bir) dersi kalan öğrencilere, sınırsız sınav hakkı verilir. Sınırsız hak kullanma durumundaki öğrencilerin derse kayıt olmaları gerekmektedir. Bu derslerden sadece uygulama, laboratuvar, proje, stüdyo, atölye, eskiz, tasarım, arazi, seminer, bitirme çalışması vb. nitelikteki dersler ile daha önce hiç alınmamış veya devamsız olunan derslere devam zorunluluğu vardır. Bu derslerin başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucuna göre yapılır. Bu öğrenciler, sınav haklarını kullandıkları yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini öderler ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
 
Madde-10) Azami öğrenim süresi sonunda, öğrenim gördükleri programın öğretim planındaki tüm derslerden başarılı (koşullu başarılı dersler dahil) olan ancak mezuniyet için gerekli olan AGNO’yu (2.0) sağlayamayan öğrencilere, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslere kayıt yaptırarak yarıyıl sonu, bütünleme veya mezuniyet sınavları (mezuniyet sınavına girme şartını sağlamaları halinde) için sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu derslerden uygulama, laboratuvar, proje, stüdyo, atölye, eskiz, tasarım, arazi, seminer, bitirme çalışması vb. nitelikteki dersler ile daha önce alınmamış veya devamsız olunan derslere devam zorunluluğu vardır ve derslerin başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları ile yarıyıl sonu sınav sonucuna göre yapılır. Bu öğrenciler, sınav haklarını kullandıkları yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini öderler ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
 
Madde-11) Madde 9 ve 10’da belirtilen sınırsız sınav hakkını kullanan öğrencilerden, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı (altı yarıyıl) sınav haklarını kullanmayan öğrenciler, sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.