YTÜ LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENİCLERİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ (2018-2019 Güz YARIYILI)Tüm Duyurular
12
EYL

YTÜ LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENİCLERİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ

(2018-2019 GÜZ YARIYILI)

 

2018-2019  Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Planında yer alan derslere kayıt yaptıracak öğrencilerin göz önünde bulundurması gereken YTÜ Ders Kayıt ve Seçim İşlemi Esasları ve takvim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

 

YTÜ DERS KAYIT VE SEÇİM İŞLEMİ ESASLARI

(YTÜ Senato’sunun 26.01.2012 gün ve 01-07 sayılı kararında alınmıştır.)

 1. Ders kayıt işlemleri YTÜ Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu süreler içerisinde öğrenciler ders ekle-sil işlemi yapabilirler.
 1. Bölümler/Programlar, ilgili yarıyılda açılacak derslerin listesini ve haftalık ders programlarını bölüm web sitelerinden duyurusunu yaparlar.
 1. Tüm ders kayıt işlemlerinde Öğrenci Bilgi Sisteminin (USIS) verileri esas alınır.          

        (04.09.2018 tarih ve 2018/06-06 sayılı senato kararı ile değişiklik yapılmıştır)

 1. I. Öğretim öğrencileri sadece I. öğretime açılan dersleri; II. Öğretim öğrencileri, II. öğretimden veya ilgili Bölüm başkanlığının uygun görmesi durumunda I. Öğretimden de ders alabileceklerdir (*). Ancak II. Öğretim için açılan bir ders grubuna ait öğrenci sayısının 10 kişinin altında (9 ve aşağısı) kalması durumunda, bu gruptan ders alan II. Öğretim öğrencilerinin I. Öğretim için açılan ders gruplarına yönlendirilerek ders almaları sağlanacaktır. (25.08.2016/03-04 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır) (28.06.2018/04-33 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır)
 1. Akademik takvimde belirtilen ve bölüm/program web sitelerinde de duyurulan ders kayıt günlerinde bölümlerde/programlarda ders kayıt görevlileri, eğitimden sorumlu bölüm başkan yardımcısı ve görevlendirilecek bir araştırma görevlisidir. Bu görevliler, kayıtların her aşamasından sorumludur. Bir dersin kontenjanını sadece o dersi açan bölüm/program arttırabilir. Özellikle önceden belirlenmiş kontenjanı dolan ders gruplarının –birden fazla grubu olan derslerde grup başına hemen hemen eşit sayıda– kontenjan arttırma işlemleri ivedilikle yapılmalıdır. Ders kaydı yapan öğrenciler, bir sorunla karşılaştıklarında bu görevlilerle e–posta ile iletişimde bulunabilirler. (25.08.2016/03-04 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)
 1. Tüm ders kontenjanları, ilgili bölüm/program başkanı tarafından belirlenir. Bölüm/program başkanı, uygulama, laboratuar, pratik çalışma, atölye, stüdyo, eskizler, arazi uygulamaları, saha çalışması vb özel ve istisnai durumlarda dersin koordinatöründen görüş alır. Öğrenciler; bölüm/programın belirlediği kontenjan varsa, bu kontenjan dâhilinde derslere kaydolurlar. (25.08.2016/03-04 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)
 1. Bir ders için ilgili bölüm/program başkanı onayı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Birden fazla grup oluşturulduğunda; Öğrenci Bilgi Sistemindeki tanımlanmasında bu grupların öğrenci sayısı, bölüm/program kontenjanı 80 ve daha fazla ise zorunlu ve seçimlik derslerde 40’dan az; bölüm/program kontenjanı 80’den az ise zorunlu ve seçimlik derslerde 20’den az olamaz. Bir ders grubunun açılabilmesi için en az öğrenci sayısı 15’tir. İlgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu sayı 10 kişiye kadar düşürülebilir. Bir dersin kontenjan sınırı, dersin tanımlı olduğu sınıf oturma kapasitesi kadardır. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu haller ile özel ve istisnai durumlarda (özel yetenek, sanatsal çalışma, özel uygulama, laboratuar, pratik çalışma, atölye, stüdyo, eskizler, arazi uygulamaları, saha çalışması vb durumlarda) öğrenci sayısı, bölüm kurulu görüşü ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. (25.08.2016/03-04 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)
 1. Birden çok gruba ayrılan ve birden fazla öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya okutmanı tarafından verilen tüm derslerde, birinci ve ikinci öğretim programları birbirinden bağımsız olmak üzere; tek bir grup (ders kuşağı) şeklinde açılır. Ders kayıtları bittikten sonra toplam öğrenci sayısı, hemen hemen eşit olacak şekilde gruplara dağıtılır. Özel ve istisnai durumlar, gerekçeli olarak bölüm kurulu görüşü ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. (25.08.2016/03-04 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)
 1. Ders kayıtları sona erdikten sonra yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan ders/dersler yerine, (maksimum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla) yeni ders seçmek isteyen öğrenciler, Akademik Takvimde belirtilen Ekle/Sil tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçeceklerdir. Bu işlem yapılırken bir dersin açılma sınırı olan 10 öğrenci bulunan dersler silinemeyecektir. (03.11.2016/04-13 gün ve sayılı Senato kararı ile değiştirilmiştir.)

 

 1. Eğitim–Öğretimin başladığı ilk hafta sonuna kadar tüm derslerin güncel dersi veren öğretim elemanı bilgisi ile dersin işlendiği derslik (sınıf) bilgisi, bölüm/program başkanlıklarınca USIS'e girilmelidir. (25.08.2016/03-04 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)
 1. Randevulu ders seçim işlemleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görüşleri doğrultusunda Ders Kayıt Kılavuzunda belirtilen takvime göre yürütülür. (09.11.2017/07-06 gün ve sayılı Senato kararı ile değiştirilmiştir.)
 1. Öğrencinin ders kayıt işlemi, öğrenci danışmanı tarafından Öğrenci Bilgi Sisteminde (USIS) “Danışman Onayı” ile tamamlanır. (04.09.2018 tarih ve 2018/06-06 sayılı senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
 1. Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders alabilirler. (03.11.2016/04-13 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.) (Bu madde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı itibari ile uygulanacaktır)
 1. (a) Lisans öğrencilerinden, ardışık iki yarıyıl AGNO'su 2.00'ın altında olan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu kural beşinci yarıyıl başından itibaren uygulanır.

(b) 1.sınıf öğrencileri, 3. ve 4. sınıflardan, 2. sınıf öğrencileri ise 4. sınıftan ders alamazlar. (03.11.2016/04-13 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.) (Bu fıkra 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı başından itibaren uygulanacaktır)

(c) Öğrenciler, öncelikle bulundukları sınıfın alt sınıflarındaki alıp başarısız oldukları ve daha önce hiç almadıkları dersleri almak zorundalardır. Bu şartı sağlayan öğrenciler, iş bu esaslarda belirtilen ders kredi sınırını aşmamak koşuluyla bulundukları sınıf ve üst sınıflardan da ders alabilirler. (12.04.2018/02-08 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.) (Bu bent, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibari ile uygulamaya konulacaktır.)

 1. Çift anadal öğrencileri 13. maddede belirtilen krediler aşılmamak kaydıyla ve derslerinin çakışması durumunda ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla her iki öğretimden (1. ve 2. öğretim) ders alabilir.
 1. Yukarıda yer almayan diğer hususlarda YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri geçerlidir.
 1. Yabancı dil hazırlık beklemeli tüm öğrenciler, beklemeli oldukları yarıyıllara ait katkı payı/öğrenim ücretini öderler. Yarıyıl sonlarında yapılan İYS sınavına girmek istemeyen ve ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından faydalanmak istemeyen öğrencilerin, bu durumlarını belirtir bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksek Okuluna başvurmaları gerekir. Bu durumdaki öğrencilerle ilgili alınacak YDYO Kurul kararının bir örneği, Harç Birimine gönderilir. (12.04.2018/02-08 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)
 1. Zorunlu istisnalarda Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcılığı yetkilidir.

(*) Üniversitemiz Senatosu’nun 30.12.2010 tarih ve 2010/10 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca bu maddenin 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren üniversitemize yeni kayıt yolu ile gelecek öğrenciler için uygulanmasına karar verilmiştir.

 • Randevulu ders seçim işlemleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görüşleri doğrultusunda Ders Kayıt Kılavuzunda belirtilen takvime göre yürütülür. Ders kayıtları, 16-21 Eylül 2018  tarihleri arasında USIS sistemi üzerinden randevulu olarak yapılacaktır. Bu tarihler arasında almak istediğiniz derslere mutlaka  kaydolmalısınız. Ders kayıtları, aşağıda belirtilen tüm randevu günlerinde saat 08:00 itibariyle başlayacaktır.

 

Randevu Günü ve Saati             Sınıf/Yarıyıl                                                            

16 Eylül 2018                              4.sınıf  öğrencileri

17 Eylül 2018                              2.sınıf öğrencileri

18 Eylül 2018                              3.sınıf öğrencileri

19 Eylül 2018                              1.sınıf öğrencileri

20 Eylül 2018                               Bağımsız Ders Kaydı (Bu tarihte tüm grup kriterleri kaldırılacak(I. Öğretim öğrencilerinin II. Öğretimden ders alması hariç)  ve tüm öğrenciler ders seçimi yapabileceklerdir.

 

Ders kayıt esnasında yaşanan sorunlarla ilgili olarak:

Doç. Dr. Töre SEÇİLMİŞLER (Bölüm Başk. Yrd.)

Doç. Dr. Senem KOZAMAN   (Bölüm Başk. Yrd.)

Arş. Gör. Elif KIRPIK 

Sibel ARSLAN  (Bölüm Sekreteri)

Emine KARADİREK (Bölüm Sekreteri)

e-posta: sbpblm@yildiz.edu.tr

ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.